Vedtekter for Hønefoss kirkekor

(Vedtatt på konstituerende årsmøte 8.3.2017)

§1
Navn
Korets navn er Hønefoss Kirkekor

§2
Formål
Hønefoss kirkekor har som formål å fremme sangglede og trivsel, samt ivareta og formidle god kirkemusikk og tjene Hønefoss menighet i dens gudstjenesteliv.

§3
Medlemskap
Medlem av koret kan enhver bli som kan slutte seg til korets formål og som dirigenten finner musikalsk skikket.

§4
Øvelser og framføringer
Det er obligatorisk frammøte på alle ordinære øvelser og opptredener. Fravær meldes på forhånd til korets dirigent.

§5
Styret og tillitsvalgte
Styret består av 5 faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig med minst tre medlemmer til stede.

Korets dirigent er fullverdig styremedlem. Ved konstituerende årsmøte velges i tillegg 3 styremedlemmer og ett varamedlem. Ett av styremedlemmene velges for ett år og to velges for to år. Deretter velges nye styremedlemmer for to år av gangen. Hønefoss menighet oppnevner ett styremedlem og ett varamedlem.
Varamedlemmer velges/oppnevnes for ett år av gangen.

Repertoarutvalg
Koret skal ha et repertoarutvalg på 4 medlemmer, en fra hver korstemme. Repertoarutvalget bestemmes i samråd med dirigenten.

§6
Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales for ett år av gangen.


§7
Årsmøtet
Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av mars.
Årsmøtet behandler:

Styrets beretning
Årets kontingent
Fjorårets regnskap
Årets budsjett
Innkomne forslag
Valg i henhold til § 5

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet holdes.

§8
Utmelding
Utmelding skjer skriftlig til styret. Noter og materiell som leveres ut er korets eiendom og må ved utmelding leveres tilbake.

§9 Oppløsning
I tilfelle korets oppløsning, tilfaller alle korets midler Hønefoss menighetsråd

§10
Forandring av disse vedtekter kan bare skje på årsmøtet og med 2/3 flertall. Forslag til forandring av vedtektene legges fram for medlemmene minst 2 uke før årsmøtet.